.
.
.

42 सोलापूर (अ.जा.) लोकसभा मतदार संघ अंतर्गत 252 पंढरपूर विधानसभा मतदार संघ मतदान केंद्रनिहाय आकडेवारी

अ.क्र. मतदान केंद्र क्रमांक  मतदान केंद्राचे गावाचे नाव  मतदान केंद्राचे नाव  केंद्रास जोडलेल्या एकूण मतदारांची संख्या  एकूण झालेले मतदान टक्केवारी पुरुष टक्केवारी स्त्रीयांची टक्केवारी
पुरुष  स्त्री इतर  एकुण पुरुष  स्त्री इतर  एकुण
1 1 कौठाळी ‍जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, पश्चिम बाजुची खोली क्र. 1, कौठाळी 552 481 0 1033 393 289 0 682 66.02 71.20 60.08
2 2 कौठाळी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, नवीन पश्चिमाभिमुख इमारत,‍ दक्षिण बाजूची खोली क्र.1, कौठाळी 404 335 0 739 305 215 0 520 70.37 75.50 64.18
3 3 कौठाळी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, नवीन पश्चिमाभिमुख इमारत,‍ उत्तर बाजूची खोली क्र.2, कौठाळी 543 517 0 1060 418 351 0 769 72.55 76.98 67.89
4 4 शिरढोण जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, जुनी कौलारु इमारत, दक्षिण बाजूची खोली क्र.1, शिरढोण 633 604 0 1237 462 431 0 893 72.19 72.99 71.36
5 5 इसबावी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, पूर्व बाजूची खोली क्र. 1, इसबावी 514 510 0 1024 289 258 0 547 53.42 56.23 50.59
6 6 इसबावी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, पूर्व बाजूची खोली क्र. 2 , इसबावी 482 485 0 967 267 217 0 484 50.05 55.39 44.74
7 7 इसबावी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, पुर्वेकडून खोली क्र.3, इसबावी 568 532 0 1100 368 329 0 697 63.36 64.79 61.84
8 8 इसबावी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, पुर्वेकडून खोली क्र.4, इसबावी 410 379 0 789 220 198 0 418 52.98 53.66 52.24
9 9 इसबावी मोहसीन विद्यालय, पुर्वाभिमुखी उत्तरेकडील खोली, इसबावी 617 623 0 1240 363 331 0 694 55.97 58.83 53.13
10 10 इसबावी मोहसीन विद्यालय, पुर्वाभिमुखी दक्षिणेकडील खोली, इसबावी 434 412 0 846 258 212 0 470 55.56 59.45 51.46
11 11 इसबावी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, पश्चिमेकडील खोली क्र. 1, इसबावी 580 520 0 1100 299 262 0 561 51.00 51.55 50.38
12 12 वाखरी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, गांवातील पूर्व बाजूची खोली क्र.2 वाखरी 650 551 0 1201 459 316 0 775 64.53 70.62 57.35
13 13 वाखरी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, वाखरीगावातील पश्चिम बाजूची खोली क्र.2, वाखरी 609 589 0 1198 376 325 0 701 58.51 61.74 55.18
14 14 वाखरी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, गावाबाहेरील पश्चिम बाजूची खोली क्र.1, वाखरी 614 569 0 1183 382 328 0 710 60.02 62.21 57.64
15 15 वाखरी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, गावाबाहेरील शाळेजवळची अंगणवाडी इमारत, वाखरी 631 569 0 1200 420 304 0 724 60.33 66.56 53.43
16 16 गादेगांव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, गावाबाहेरील उत्तर बाजूची खोली नं.1, गादेगाव 584 591 0 1175 424 423 0 847 72.09 72.60 71.57
17 17 गादेगांव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, पुर्व कोपऱ्यातील दक्षिणेकडील खोली क्र. 2, गादेगाव 652 598 0 1250 469 383 0 852 68.16 71.93 64.05
18 18 गादेगांव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, पुर्व कोपऱ्यातील दक्षिणेकडील खोली क्र.4, गादेगाव 624 563 0 1187 382 338 0 720 60.66 61.22 60.04
19 19 गादेगांव रयत शिक्षण प्रसारक मंडळ, न्यू इंग्लिश स्कूल, पुर्वेकडील खोली नं.5, गादेगाव 551 515 0 1066 430 384 0 814 76.36 78.04 74.56
20 20 गादेगांव रयत शिक्षण प्रसारक मंडळ, न्यू इंग्लिश स्कूल, पुर्वेकडील खोली नं.6, गादेगाव 558 523 0 1081 422 383 0 805 74.47 75.63 73.23
21 21 कोर्टी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, गावातील पुर्व बाजूची खोली क्र.1, कोर्टी 589 570 0 1159 409 358 0 767 66.18 69.44 62.81
22 22 कोर्टी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, गावातील पश्चिमेकडून खोली नं.2, कोर्टी 547 488 0 1035 380 330 0 710 68.60 69.47 67.62
23 23 कोर्टी अंगणवाडी शाळा, तलाठी कार्यालयाजवळ, कोर्टी 564 482 0 1046 400 333 0 733 70.08 70.92 69.09
24 24 कोर्टी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, गावातील पश्चिमेकडून खोली क्र.1, कोर्टी 601 530 0 1131 463 340 0 803 71.00 77.04 64.15
25 25 बोहाळी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, नवीन इमारत पुर्वेकडील खोली क्र.1, बोहाळी 503 414 0 917 391 259 0 650 70.88 77.73 62.56
26 26 बोहाळी जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा, पश्चिमेकडील खोली क्र.१, बोहाळी 465 413 0 878 318 294 0 612 69.70 68.39 71.19
27 27 बोहाळी जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा, नवीन इमारत पश्चिम-उत्तर कोपऱ्यातील षटकोणी खोली, बोहाळी 518 424 0 942 392 291 0 683 72.51 75.68 68.63
28 28 उंबरगांव जिल्हा परिषद प्राथमिक. शाळा दक्षिणाभिमुखी खोली क्र 1 उंबरगांव 518 484 0 1002 406 369 0 775 77.35 78.38 76.24
29 29 उंबरगांव गावातील अंगणवाडी इमारत, उंबरगाव 298 260 0 558 234 194 0 428 76.70 78.52 74.62
30 30 टाकळी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, पूर्व बाजूची खोली क्र.1 टाकळी 613 572 0 1185 422 412 0 834 70.38 68.84 72.03
31 31 टाकळी अण्णाभाऊ साठे प्रशाला,‍ दक्षिणेकडील खोली क्र.2, टाकळी 654 610 0 1264 358 315 0 673 53.24 54.74 51.64
32 32 टाकळी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, पूर्व बाजूची खोली क्र.3, टाकळी 676 610 0 1286 438 318 0 756 58.79 64.79 52.13
33 33 टाकळी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, पूर्व बाजूची खोली क्र.4 , टाकळी 611 600 0 1211 363 304 0 667 55.08 59.41 50.67
34 34 टाकळी अण्णाभाऊ साठे प्रशाला, उत्तरेकडील खोली क्र.3, टाकळी 606 540 0 1146 343 271 0 614 53.58 56.60 50.19
35 35 टाकळी अण्णाभाऊ साठे प्रशाला, उत्तरेकडील खोली क्र.4, टाकळी 346 317 0 663 178 164 0 342 51.58 51.45 51.74
36 36 पंढरपूर लोकमान्य विद्यालय, कोर्टासमोर खोली क्र.10, पंढरपूर 498 506 0 1004 285 282 0 567 56.47 57.23 55.73
37 37 पंढरपूर लोकमान्य विद्यालय, कोर्टासमोर खोली क्र.13, पंढरपूर 603 588 0 1191 361 337 0 698 58.61 59.87 57.31
38 38 पंढरपूर लोकमान्य विद्यालय कोर्टासमोर, पुर्व बाजूची खोली क्र.12, पंढरपूर 495 472 0 967 291 270 0 561 58.01 58.79 57.20
39 39 पंढरपूर नवरंगे बालकाश्रम पश्चिम बाजूची खोली क्र. 1, पंढरपूर 556 530 0 1086 339 269 0 608 55.99 60.97 50.75
40 40 पंढरपूर लोकमान्य विद्यालय कोर्टासमोर खोली नं. 3, पंढरपूर 503 471 0 974 309 245 0 554 56.88 61.43 52.02
41 41 पंढरपूर लोकमान्य विद्यालय कोर्टासमोर, पश्चिम बाजूची खोली क्र.1, पंढरपूर 452 450 0 902 281 211 0 492 54.55 62.17 46.89
42 42 पंढरपूर लोकमान्य विद्यालय कोर्टासमोर, पश्चिम बाजूची खोली क्र.2, पंढरपूर 337 303 0 640 194 171 0 365 57.03 57.57 56.44
43 43 पंढरपूर जुने दिवाणी न्यायालय, पुर्वेकडील हॉल, पंढरपूर 376 344 0 720 228 182 0 410 56.94 60.64 52.91
44 44 पंढरपूर रामबाग जुनी पेठ दक्षिण बाजूची इमारत उत्तरेकडून खोली क्र.3, पंढरपूर 359 354 0 713 226 221 0 447 62.69 62.95 62.43
45 45 पंढरपूर रामबाग जुनी पेठ दक्षिण बाजूची इमारत उत्तरेकडून खोली क्र.2, पंढरपूर 459 498 1 958 319 332 1 652 68.06 69.50 66.67
46 46 पंढरपूर रामबाग, जुनी पेठ दक्षिण बाजूची इमारत, उत्तरेकडून खोली क्र.4, पंढरपूर 631 607 0 1238 379 305 0 684 55.25 60.06 50.25
47 47 पंढरपूर लोकमान्य विद्यालय, जुनी नगरपालिकेजवळ, उत्तर बाजूची खोली क्र.1, पंढरपूर 588 589 0 1177 327 267 0 594 50.47 55.61 45.33
48 48 पंढरपूर लोकमान्य विद्यालय, जुनी नगरपालिकेजवळ, उत्तर बाजूची खोली क्र.2, पंढरपूर 464 430 0 894 262 184 0 446 49.89 56.47 42.79
49 49 पंढरपूर आपटे उपलप प्रशाला,दक्षिण बाजूची इमारत पश्चिमेकडून खोली क्र. 3, पंढरपूर 437 434 0 871 258 232 0 490 56.26 59.04 53.46
50 50 पंढरपूर हनुमान मैदान, पा.उर्दू शाळा प्रवेशद्वाराजवळील उत्तर बाजूची खेाली क्र.3, पंढरपूर 609 594 0 1203 376 309 0 685 56.94 61.74 52.02
51 51 पंढरपूर लोकमान्य विद्यालय, जूनी नगरपालिकेजवळ, उत्तर बाजूची खोली क्र.3, पंढरपूर 586 594 0 1180 392 311 0 703 59.58 66.89 52.36
52 52 पंढरपूर लोकमान्य विद्यालय, जूनी नगरपालिकेजवळ, उत्तर बाजूची खोली क्र.4, पंढरपूर 622 592 0 1214 383 320 0 703 57.91 61.58 54.05
53 53 पंढरपूर आपटे उपलप हायस्कूल, दक्षिण बाजूची इमारत पश्चिमेकडून खोली क्र.1, पंढरपूर 607 616 0 1223 398 338 0 736 60.18 65.57 54.87
54 54 पंढरपूर हनूमान मैदान, नगरपालिकेजवळील उर्दुशाळा प्रवेशद्वाराजवळील उत्तर बाजूची खोली क्र.1, पंढरपूर 635 644 0 1279 366 316 0 682 53.32 57.64 49.07
55 55 पंढरपूर हनूमान मैदान, नगरपालिकेजवळील उर्दुशाळा प्रवेशद्वाराजवळील पश्चिम बाजूची खोली क्र.3, पंढरपूर 613 637 0 1250 376 336 0 712 56.96 61.34 52.75
56 56 पंढरपूर नगरपालिका उर्दु शाळा, हनुमान मैदान दक्षिण बाजूची पुर्वेकडील खोली क्र.2, पंढरपूर 640 654 0 1294 399 363 0 762 58.89 62.34 55.50
57 57 पंढरपूर टिळक स्मारक मंदीर, दक्षिणेकडील खोली क्र.1, पंढरपूर 631 599 0 1230 390 343 0 733 59.59 61.81 57.26
58 58 पंढरपूर आपटे उपलप हायस्कूल, उत्तर बाजूची इमारत पश्चिमेकडून खोली क्र.2, पंढरपूर 632 591 0 1223 401 335 0 736 60.18 63.45 56.68
59 59 पंढरपूर कवठेकर प्रशाला, नाथ चौक पश्चिमेकडील बाजूची दक्षिणेकडून खोली क्र.2, पंढरपूर 552 566 0 1118 391 294 0 685 61.27 70.83 51.94
60 60 पंढरपूर कवठेकर प्रशाला, नाथ चौक पश्चिमेकडील बाजूची दक्षिणेकडून खोली क्र.3, पंढरपूर 369 362 0 731 212 196 0 408 55.81 57.45 54.14
61 61 पंढरपूर नगरपालिका पाणीपुरवठा कार्यालय, जिजामाता उद्यान, पंढरपूर 336 328 0 664 199 162 0 361 54.37 59.23 49.39
62 62 पंढरपूर टिळक स्मारक मंदीर, दक्षिणाभिमुखी खोली, पंढरपूर 629 594 0 1223 495 283 0 778 63.61 78.70 47.64
63 63 पंढरपूर जिजामाता उद्यान, हुतात्मा स्मारक, पंढरपूर 572 580 0 1152 381 323 0 704 61.11 66.61 55.69
64 64 पंढरपूर नगरपालिका उर्दू प्राथमिक शाळा क्र.16, चंद्रभागा घाट, पुर्वभिमुख षटकोणी खोली, पंढरपूरृ 653 633 0 1286 435 344 0 779 60.58 66.62 54.34
65 65 पंढरपूर कर्मवीर औदुंबर पाटील विद्यालय, खोली क्र.2, पंढरपूर 472 450 0 922 320 258 0 578 62.69 67.80 57.33
66 66 पंढरपुर कर्मवीर औदुंबर पाटील विद्यालय, खोली नं.1 पंढरपूर 493 475 0 968 330 280 0 610 63.02 66.94 58.95
67 67 पंढरपूर गौतम विदयालय, संतपेठ पश्चिम बाजूची खोली क्र. 4, पंढरपूर 478 492 0 970 283 258 0 541 55.77 59.21 52.44
68 68 पंढरपूर नगरपालिका उर्दू प्राथमिक शाळा क्र.16, चंद्रभागा घाट, उत्तराभिमुख खोली क्र.1, पंढरपूर 673 632 0 1305 462 377 0 839 64.29 68.65 59.65
69 69 पंढरपूर गौतम विद्यालय, संतपेठ पश्चिम बाजूची उत्तरेकडून खोली क्र.3, पंढरपूर 663 652 0 1315 388 352 0 740 56.27 58.52 53.99
70 70 पंढरपूर गौतम विद्यालय, संतपेठ पश्चिम बाजूची उत्तरेकडून खोली क्र.5, पंढरपूर 668 586 0 1254 433 367 0 800 63.80 64.82 62.63
71 71 पंढरपूर नगरपालिका मुलांची शाळा क्र.9, संतपेठ सांगोला रस्ता, पुर्व बाजूची खोली क्र.1, पंढरपूर 535 576 0 1111 352 335 0 687 61.84 65.79 58.16
72 72 पंढरपूर नगरपालिका मुलांची शाळा क्र.7, दक्षिणेकडील खोली क्र.2, पंढरपूर 557 523 0 1080 350 303 0 653 60.46 62.84 57.93
73 73 पंढरपुर नगरपालिका मुलांची शाळा क्र.7, दक्षिणेकडील खोली क्र.3, पंढरपूर 458 440 0 898 311 259 0 570 63.47 67.90 58.86
74 74 पंढरपूर नगरपालिका मुलांची शाळा क्र.7, दक्षिणेकडील खोली क्र.1, पंढरपूर 600 576 0 1176 426 358 0 784 66.67 71.00 62.15
75 75 पंढरपुर नगरपालिका मुलांची शाळा क्र.7, खोली क्र.2, पंढरपूर 455 481 0 936 297 276 0 573 61.22 65.27 57.38
76 76 पंढरपुर नगरपालिका मुलांची शाळा क्र.7, पश्चिम बाजूची खेाली, पंढरपूर 386 372 0 758 244 220 0 464 61.21 63.21 59.14
77 77 पंढरपूर नगरपालिका मुलांची शाळा क्र.9, संतपेठ सांगोला रस्ता, खोली क्र.4, पंढरपूर 437 426 0 863 264 240 0 504 58.40 60.41 56.34
78 78 पंढरपूर नगरपालिका मुलांची शाळा क्र.9, संतपेठ सांगोला रस्ता, खोली क्र.3, पंढरपूर 602 660 0 1262 344 375 0 719 56.97 57.14 56.82
79 79 पंढरपूर फरताळे दिंडीक्र.9, पुर्वेकडील खोली क्र.3, पंढरपूर 687 634 0 1321 417 362 0 779 58.97 60.70 57.10
80 80 पंढरपूर नगरपालिका शाळा क्र.9, संतपेठ सांगोला रोड खोली क्र.5, पंढरपूर 515 481 0 996 294 247 0 541 54.32 57.09 51.35
81 81 पंढरपूर फरताळे दिंडी क्र.9, पूर्वेकडील खोली क्र. 1, पंढरपूर 616 636 0 1252 386 386 0 772 61.66 62.66 60.69
82 82 पंढरपूर विवेक वर्धिनी विद्यालय, गजानन महाराज मठाजवळ, खोली क्र. 1 पंढरपूर 536 589 0 1125 345 356 0 701 62.31 64.37 60.44
83 83 पंढरपूर विवेक वर्धिनी विद्यालय, गजानन महाराज मठाजवळ, खोली क्र. 2 पंढरपूर 564 542 0 1106 406 345 0 751 67.90 71.99 63.65
84 84 पंढरपूर संत गयामाता बालमंदिर, मनमाडकर मठ, पश्चिमेकडून खोली क्र.3, पंढरपूर 395 405 0 800 242 233 0 475 59.38 61.27 57.53
85 85 पंढरपूर संत गयामाता बालमंदिर, मनमाडकर मठ, पश्चिमेकडून खोली क्र.1, पंढरपूर 435 367 0 802 284 208 0 492 61.35 65.29 56.68
86 86 पंढरपूर माताजी निर्मलादेवी प्राथमिक शाळा (रुक्मिणी विद्यालय गणेश नगर) उत्तरेकडील खोली, पंढरपूर 495 507 0 1002 284 254 0 538 53.69 57.37 50.10
87 87 पंढरपूर माताजी निर्मलादेवी प्राथमिक शाळा (रुक्मिणी विद्यालय गणेश नगर) दक्षिणेकडील खोली, पंढरपूर 600 559 0 1159 333 307 0 640 55.22 55.50 54.92
88 88 पंढरपूर अरविंद धाम, राजाराम इंग्लिश स्कूल व ज्यु.कॉलेज पश्चिम बाजूची खोली क्र. 2, पंढरपूर 434 416 0 850 236 219 0 455 53.53 54.38 52.64
89 89 पंढरपुर अरविंद धाम, राजाराम इंग्लिश स्कूल व ज्युनिअर कॉलेज, दक्षिणेकडून पश्चिम बाजूची खोली क्र.1, पंढरपूर 631 558 0 1189 362 286 0 648 54.50 57.37 51.25
90 90 पंढरपूर अरविंद धाम, राजाराम इंग्लिश स्कूल व ज्युनिअर कॉलेज, दक्षिणेकडून पश्चिम बाजूची खोली क्र.3, पंढरपूर 630 556 0 1186 376 293 0 669 56.41 59.68 52.70
91 91 पंढरपूर इंग्लिश मिडीयम स्कूल, दक्षिण बाजूची इमारत, उत्तराभिमुख पश्चिमेकडून खोली क्र.2, पंढरपूर 533 498 0 1031 283 253 0 536 51.99 53.10 50.80
92 92 पंढरपूर इंग्लिश मिडीयम स्कूल, दक्षिण बाजूची इमारत, उत्तराभिमुख पश्चिमेकडून खोली क्र.5, पंढरपूर 693 641 0 1334 420 341 0 761 57.05 60.61 53.20
93 93 पंढरपूर सांस्कृतीक भवन, उत्तराभिमुख, चंद्रभागा नगर, चेमरी नं 5 पंढरपूर 655 602 0 1257 395 313 0 708 56.32 60.31 51.99
94 94 पंढरपूर सहा.अभियंता उजनी कालवा, उजनी विभाग क्र.26 यांचे कार्यालय, पुर्व बाजूची खोली क्र.1, पंढरपूर 638 575 0 1213 348 257 0 605 49.88 54.55 44.70
95 95 पंढरपूर सहा.अभियंता उजनी कालवा, उजनी विभाग क्र.26 यांचे कार्यालय, पुर्व बाजूची खोली क्र.2, पंढरपूर 587 645 0 1232 337 343 0 680 55.19 57.41 53.18
96 96 पंढरपूर इंग्लिश माध्यम शाळा,‍ मनिषा नगर, पश्चिम बाजूची खोली क्र.1, पंढरपूर 572 570 0 1142 318 294 0 612 53.59 55.59 51.58
97 97 पंढरपूर द.ह.कवठेकर प्रशाला, पश्चिम बाजूची खोली क्र.1, पंढरपूर 393 358 0 751 247 172 0 419 55.79 62.85 48.04
98 98 पंढरपूर द.ह.कवठेकर प्रशाला, पश्चिम बाजूची खोली क्र.3, पंढरपूर 390 374 0 764 237 187 0 424 55.50 60.77 50.00
99 99 पंढरपूर बालमंदीर महिला मंडळ प्राथमिक शाळा, मुख्य इमारत खोली क्र.1, महावीर नगर, पंढरपूर 578 565 0 1143 333 277 0 610 53.37 57.61 49.03
100 100 पंढरपूर कवठेकर प्रशाला नाथ चौक, पुर्वेकडील इमारत, उत्तरेकडील खोली क्र.3, पंढरपूर 641 579 0 1220 371 335 0 706 57.87 57.88 57.86
101 101 पंढरपूर लोकमान्य विद्यालय, पश्चिमेकडील इमारत उत्तरेकडील खोली क्र.1, पंढरपूर 393 382 0 775 235 233 0 468 60.39 59.80 60.99
102 102 पंढरपूर जुने दिवाणी न्यायालय, पश्चिमेकडील हॉल, पंढरपूर 592 578 0 1170 357 338 0 695 59.40 60.30 58.48
103 103 पंढरपूर कवठेकर प्रशाला नाथ चौक, पुर्वेकडील इमारत, उत्तरेकडून खोली क्र.5, पंढरपूर 656 577 0 1233 377 296 0 673 54.58 57.47 51.30
104 104 पंढरपूर कवठेकर प्रशाला नाथ चौक, पश्चिमेकडील इमारत, दक्षिणेकडून खोली क्र.5, पंढरपूर 558 546 0 1104 368 369 0 737 66.76 65.95 67.58
105 105 पंढरपूर बालमंदीर महिला मंडळ प्राथमिक शाळा, मुख्य इमारत खोली क्र.3, महावीर नगर, पंढरपूर 397 383 0 780 243 204 0 447 57.31 61.21 53.26
106 106 पंढरपूर कवठेकर प्रशाला नाथ चौक, पश्चिमेकडील इमारत, दक्षिणेकडून खोली क्र.2, पंढरपूर 552 560 0 1112 289 297 0 586 52.70 52.36 53.04
107 107 मुंढेवाडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा जुनी इमारत पश्चिम बाजूची खोली क्र. 1 , मुंढेवाडी 648 608 0 1256 491 440 0 931 74.12 75.77 72.37
108 108 मुंढेवाडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, जुनी इमारत दक्षिण बाजूची स्लॅबची खोली क्र. 1, मुंढेवाडी 551 534 0 1085 413 369 0 782 72.07 74.95 69.10
109 109 गोपाळपूर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, पश्चिमेची खोली क्र.1, गोपाळपूर 587 556 0 1143 363 340 0 703 61.50 61.84 61.15
110 110 गोपाळपूर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, दक्षिण बाजूची स्लॅबची खोली नं.1, गोपाळपूर 612 571 1 1184 381 321 0 702 59.29 62.25 56.22
111 111 गोपाळपूर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, पुर्व बाजूची खोली नं.1, गोपाळपूर 632 578 0 1210 409 367 0 776 64.13 64.72 63.49
112 112 कासेगांव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, षटकोनी इमारत, खोली क्र. 1, कासेगांव 395 363 0 758 317 216 0 533 70.32 80.25 59.50
113 113 कासेगांव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, मायनर वस्ती खोली क्रं. १, कासेगांव 535 468 0 1003 412 314 0 726 72.38 77.01 67.09
114 114 कासेगांव ग्राम सचिवालय हॉल, कासेगांव 427 392 0 819 288 266 0 554 67.64 67.45 67.86
115 115 कासेगांव दौलतराव इंग्लिश स्कूल विठठल मंदिर समोर कासेगांव 591 539 0 1130 428 338 0 766 67.79 72.42 62.71
116 116 कासेगांव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, सिध्देश्वर नगर, कासेगांव 546 450 0 996 423 307 0 730 73.29 77.47 68.22
117 117 कासेगांव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, पश्चिम बाजूची खोली क्रं. १, कासेगांव 493 450 0 943 372 342 0 714 75.72 75.46 76.00
118 118 कासेगांव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, पुर्वेकडील खोली क्र. 2, कासेगाव 406 363 0 769 284 226 0 510 66.32 69.95 62.26
119 119 कासेगाव जिल्हा परिषद प्राथ. शाळा पुर्वेकडून उत्तराभिमुख खोली कुरेनगर कासेगांव 386 327 0 713 302 204 0 506 70.97 78.24 62.39
120 120 कासेगाव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, पुर्वाभिमुख पत्रा खोली कुरे वस्ती, कुरेनगर, कासेगाव 299 288 0 587 221 177 0 398 67.80 73.91 61.46
121 121 कासेगाव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, डोंगरे वस्ती, कासेगाव 558 483 0 1041 434 335 0 769 73.87 77.78 69.36
122 122 कासेगाव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, बेंद वस्ती, कासेगाव 365 312 0 677 271 230 0 501 74.00 74.25 73.72
123 123 कासेगाव जिल्हा परिषद शाळा, देशमुख वस्ती, कासेगाव 430 378 0 808 295 236 0 531 65.72 68.60 62.43
124 124 कासेगांव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, निकम वस्ती, कासेगांव 285 260 0 545 209 169 0 378 69.36 73.33 65.00
125 125 कासेगांव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, मठवस्ती, कासेगांव 405 361 0 766 320 260 0 580 75.72 79.01 72.02
126 126 खर्डी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, कौलारू इमारत पश्चिमेकडील खोली क्रं. १, खर्डी 342 321 0 663 247 230 0 477 71.95 72.22 71.65
127 127 खर्डी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, कौलारू इमारत पश्चिमकडील खोली क्रं. २, खर्डी 347 305 0 652 250 202 0 452 69.33 72.05 66.23
128 128 खर्डी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, नवीन इमारत, उत्तराभिमुख पश्चिम बाजूची खोली क्र.1, खर्डी 258 226 0 484 178 136 0 314 64.88 68.99 60.18
129 129 खर्डी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, नवीन इमारत, उत्तराभिमुख पश्चिम बाजूची खोली क्र.2, खर्डी 458 422 0 880 320 245 0 565 64.20 69.87 58.06
130 130 खर्डी जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा, नवीन इमारत, पश्चिमाभिमुख उत्तरेकडून खोली क्र.1, खर्डी 421 348 0 769 304 208 0 512 66.58 72.21 59.77
131 131 खर्डी जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा,नवीन इमारत, पश्चिमाभिमुख उत्तरेकडून खोली क्र.2, खर्डी 315 304 0 619 204 186 0 390 63.00 64.76 61.18
132 132 खर्डी जिल्हा परिषद, पश्चिमाभिमुख अंगणवाडी शाळा, खर्डी 394 392 0 786 287 261 0 548 69.72 72.84 66.58
133 133 खर्डी ग्रामपंचायत, पश्चिमाभिमुख व्यायाम शाळा, खर्डी 337 316 0 653 242 223 0 465 71.21 71.81 70.57
134 134 शेटफळ जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, जुनी इमारत, दक्षिण बाजूची खोली, शेटफळ 448 432 0 880 325 280 0 605 68.75 72.54 64.81
135 135 शेटफळ जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, जूनी इमारत पुर्व बाजूची खोली, शेटफळ 218 198 0 416 158 122 0 280 67.31 72.48 61.62
136 136 शेटफळ जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, गांवाबाहेरील नवीन इमारत,ध्वजस्तंभा पाठीमागील दक्षिण बाजूची खोली, शेटफळ 299 275 0 574 184 158 0 342 59.58 61.54 57.45
137 137 शेटफळ जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, गावाबाहेरील नवीन इमारत, ध्वजस्तंभामागील उत्तर बाजुची खोली, शेटफळ 372 310 0 682 255 174 0 429 62.90 68.55 56.13
138 138 तनाळी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, पूर्वेकडील बाजूची खोली क्र. 1 तनाळी 461 389 0 850 363 285 0 648 76.24 78.74 73.26
139 139 तनाळी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, पश्चिम बाजूची खोली क्र. 1, तनाळी 461 421 0 882 355 297 0 652 73.92 77.01 70.55
140 140 तावशी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, नवीन इमारत गावठाण पुर्व बाजूची खोली क्र.1, तावशी 686 551 0 1237 482 379 0 861 69.60 70.26 68.78
141 141 तावशी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, नवीन इमारत गावठाण पुर्व बाजुची खोली क्र.2, तावशी 645 576 0 1221 473 376 0 849 69.53 73.33 65.28
142 142 तावशी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, नवीन इमारत पूर्वाभिमुख खोली क्र. 1, तावशी 628 521 0 1149 414 285 0 699 60.84 65.92 54.70
143 143 चिचुंबे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, पुर्व बाजूची खोली, चिचुंबे 209 208 0 417 157 150 0 307 73.62 75.12 72.12
144 144 सिध्देवाडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा उत्तराभिमुखी खोली क्र. 1, सिध्देवाडी 442 416 0 858 295 302 0 597 69.58 66.74 72.60
145 145 सिध्देवाडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, खोली क्र. 2, सिध्देवाडी 476 427 0 903 347 275 0 622 68.88 72.90 64.40
146 146 एकलासपूर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, नविन इमारत दक्षिणेकडून पश्चिमाभिमुख खोली क्र.1, एकलासपूर 376 346 0 722 301 235 0 536 74.24 80.05 67.92
147 147 एकलासपूर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, नवीन इमारत दक्षिणेकडून पश्चिमाभिमुख खोली नं.2, एकलासपूर 330 286 0 616 242 205 0 447 72.56 73.33 71.68
148 148 अनवली जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, दक्षिणेकडील इमारत पश्चिमेकडून खोली क्र.2, अनवली 607 528 0 1135 389 358 0 747 65.81 64.09 67.80
149 149 अनवली जिल्हा परिषद प्राथमिेक शाळा, दक्षिणेकडील इमारत पूर्वेकडील खोली क्र. 1 अनवली 559 548 0 1107 425 321 0 746 67.39 76.03 58.58
150 150 अनवली जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, गावाबाहेरील मुख्य इमारत, अनवली 474 383 0 857 348 233 0 581 67.79 73.42 60.84
151 151 रांझणी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, उत्तर बाजूची खोली क्र.1, रांझणी 728 635 0 1363 481 355 0 836 61.34 66.07 55.91
152 152 रांझणी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा उत्तर बाजूची खोली क्र. 2, रांझणी 673 622 0 1295 502 397 0 899 69.42 74.59 63.83
153 153 शिरगाव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, दक्षिण बाजूची खोली, शिरगांव 518 480 0 998 450 326 0 776 77.76 86.87 67.92
154 154 तरटगांव (कासेगांव) जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, पूर्व बाजूची खोली क्र. 2, तरटगांव (कासेगांव) 190 160 0 350 140 113 0 253 72.29 73.68 70.63
155 155 महमदाबाद (शेटफळ) जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, महमदाबाद (शेटफळ) पश्चिम बाजूची खोली नं.1 365 341 0 706 270 222 0 492 69.69 73.97 65.10
156 156 गुंजेगांव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, गुंजेंगाव खोली नं.1, 519 478 0 997 334 257 0 591 59.28 64.35 53.77
157 157 गुंजेगांव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा गुंजेगांव, पश्चिम बाजूची खोली नं.1, 513 437 0 950 329 235 0 564 59.37 64.13 53.78
158 158 मारापूर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा मारापूर, खोली नं.1 622 523 0 1145 388 299 0 687 60.00 62.38 57.17
159 159 मारापूर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा मारापूर, पश्चिम बाजूची खोली नं.2 576 508 0 1084 357 289 0 646 59.59 61.98 56.89
160 160 घरनिकी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा घरनिकी, खोली नं.1 695 612 0 1307 450 341 0 791 60.52 64.75 55.72
161 161 देगाव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा देगांव, खोली नं.1 370 309 0 679 235 223 0 458 67.45 63.51 72.17
162 162 मल्लेवाडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा मल्लेवाडी, पत्र्याची खोली नं.1 471 431 0 902 303 255 0 558 61.86 64.33 59.16
163 163 ढवळस जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा पूर्वाभिमूख स्लॅबची नवीन इमारत ढवळस खोली नं.1 409 359 0 768 246 219 0 465 60.55 60.15 61.00
164 164 ढवळस जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा दक्षिणाभिमुख स्लॅबची नवीन इमारत ढवळस खोली नं.1 347 335 0 682 245 234 0 479 70.23 70.61 69.85
165 165 धर्मगांव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा धर्मगांव उत्तराभिमुख खोली नं.1 479 449 0 928 325 300 0 625 67.35 67.85 66.82
166 166 मुढवी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा मुढवी दक्षिणाभिमुख पूर्वेकडून खोली नं.1 372 332 0 704 248 183 0 431 61.22 66.67 55.12
167 167 मुढवी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा मुढवी दक्षिणाभिमुख पूर्वेकडून खोली नं. 4 353 287 0 640 214 159 0 373 58.28 60.62 55.40
168 168 उचेठाण जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा उचेठाण उत्तराभिमुख खोली नं.1 581 480 0 1061 389 334 0 723 68.14 66.95 69.58
169 169 बठाण जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा बठाण पश्चिमाभिमुख खोली नं.1 591 537 0 1128 392 305 0 697 61.79 66.33 56.80
170 170 बठाण जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा बठाण पश्चिम बाजूची पूर्वाभिमुख खोली नं.1 438 393 0 831 288 236 0 524 63.06 65.75 60.05
171 171 ब्रम्हपूरी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ब्रम्हपूरी, उत्तराभिमुख पूर्वेकडून खोली नं.1 373 339 0 712 263 206 0 469 65.87 70.51 60.77
172 172 ब्रम्हपूरी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ब्रम्हपूरी, उत्तराभिमुख पूर्वेकडून खोली नं.3 350 352 0 702 224 208 0 432 61.54 64.00 59.09
173 173 ब्रम्हपूरी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ब्रम्हपूरी, उत्तराभिमुख पूर्वेकडून खोली नं.2 635 641 0 1276 446 323 0 769 60.27 70.24 50.39
174 174 मंगळवेढा न्यु इग्लिश स्कूल ,मंगळवेढा पश्चिम बाजूची खोली नं.11 (नवीन इमारत ) 625 649 0 1274 315 264 0 579 45.45 50.40 40.68
175 175 मंगळवेढा न्यु इग्लिश स्कूल ,मंगळवेढा पश्चिम बाजूची खोली नं.46 (नवीन इमारत ) 413 376 0 789 214 168 0 382 48.42 51.82 44.68
176 175  अ मंगळवेढा न्यु इग्लिश स्कूल ,मंगळवेढा पश्चिम बाजूची खोली नं.50 (नवीन इमारत ) 336 295 0 631 170 139 0 309 48.97 50.60 47.12
177 176 मंगळवेढा न्यु इग्लिश स्कूल ,मंगळवेढा पश्चिम बाजूची खोली नं.14 (नवीन इमारत ) 666 704 0 1370 353 359 0 712 51.97 53.00 50.99
178 177 मंगळवेढा न्यु इग्लिश स्कूल ,मंगळवेढा पश्चिम बाजूची खोली नं.47 (नवीन इमारत ) 686 631 0 1317 328 303 0 631 47.91 47.81 48.02
179 178 मंगळवेढा न्यु इग्लिश स्कूल ,मंगळवेढा पश्चिम बाजूची खोली नं.२० (नवीन इमारत ) 750 619 0 1369 384 284 0 668 48.79 51.20 45.88
180 179 मंगळवेढा न्यु इग्लिश स्कूल ,मंगळवेढा जुनी इमारत,मधली खोली (हॉल) 656 624 1 1281 352 318 1 671 52.38 53.66 50.96
181 180 मंगळवेढा न्यु इग्लिश स्कूल ,मंगळवेढा जुनी इमारत,मधल्या खोली शेजारील खोली नं.6, (हॉल) 742 649 0 1391 368 291 0 659 47.38 49.60 44.84
182 181 मंगळवेढा नगरपालिका शाळा नं.5 मंगळवेढा दक्षिण बाजूची खोली नं.३ भंगी चाळी समोर 504 456 0 960 221 230 0 451 46.98 43.85 50.44
183 182 मंगळवेढा नगरपालिका शाळा नं.5 मंगळवेढा उत्तर बाजूची खोली नं. 2 भंगी चाळी समोर 571 572 0 1143 297 309 0 606 53.02 52.01 54.02
184 183 मंगळवेढा नगरपालिका शाळा नं.5 मंगळवेढा उत्तर बाजूची खोली नं. 4 (अंगणवाडी) भंगी चाळी समोर, 674 606 0 1280 403 330 0 733 57.27 59.79 54.46
185 184 मंगळवेढा नगरपालिका मुलांची शाळा नं.2 मंगळवेढा पुर्व बाजूची खोली नं. 1 कोर्टा समोर 703 633 0 1336 445 329 0 774 57.93 63.30 51.97
186 185 मंगळवेढा नगरपालिका मुलांची शाळा नं.2 मंगळवेढा पुर्व बाजूची खोली नं. 2 कोर्टा समोर 636 673 0 1309 352 331 0 683 52.18 55.35 49.18
187 186 मंगळवेढा न्यु.इंग्लिश स्कूल मंगळवेढा, पुर्व बाजूची खोली नं.1 (जुनी इमारत) 609 556 0 1165 318 309 0 627 53.82 52.22 55.58
188 187 मंगळवेढा न्यु.इंग्लिश स्कूल मंगळवेढा, पश्चिम बाजूची खोली नं.2 (जुनी इमारत) 640 642 0 1282 330 315 0 645 50.31 51.56 49.07
189 188 मंगळवेढा जवाहरलाल हायस्कूल मंगळवेढा ,पश्चिम बाजूची खोली नं. 5 मंगळवेढा 679 683 0 1362 362 322 0 684 50.22 53.31 47.14
190 189 मंगळवेढा जवाहरलाल हायस्कूल मंगळवेढा,पश्चिम बाजूची खोली नं. 8 मंगळवेढा 644 603 0 1247 325 291 0 616 49.40 50.47 48.26
191 190 मंगळवेढा नगरपालिका मुलांची शाळा क्र. 1 उत्तराभिमुख खोली क्र. 5, गणेश बागेसमोर मंगळवेढा 612 661 0 1273 395 402 0 797 62.61 64.54 60.82
192 191 मंगळवेढा जवाहरलाल हायस्कूल मंगळवेढा, पश्चिम बाजूची खोली नं. 11 मंगळवेढा 703 661 0 1364 330 295 0 625 45.82 46.94 44.63
193 192 मंगळवेढा जवाहरलाल हायस्कूल मंगळवेढा,पश्चिम बाजूची खोली नं. 10 मंगळवेढा 359 354 0 713 197 171 0 368 51.61 54.87 48.31
194 193 मंगळवेढा नगरपालिका मुलांची शाळा नं.1, खोली नं.2, बँक ऑफ इंडिया जवळ 629 561 0 1190 363 289 0 652 54.79 57.71 51.52
195 194 मंगळवेढा नगरपालिका मुलांची शाळा नं.1 खोली नं. 3 गणेश बागेसमोर 682 620 0 1302 367 303 0 670 51.46 53.81 48.87
196 195 मंगळवेढा नगरपालिका उर्दू शाळा नं.2 मधली खोली, गणेश बागेसमोर 642 599 0 1241 377 307 0 684 55.12 58.72 51.25
197 196 मंगळवेढा नगरपालिका मुलांची शाळा नं.2 मंगळवेढा पश्चिम बाजूची खोली नं. 1 कोर्टा समोर 336 344 0 680 212 195 0 407 59.85 63.10 56.69
198 196 अ मंगळवेढा नगरपालिका मुलांची शाळा नं.2 मंगळवेढा पश्चिम बाजूची खोली नं. 2 कोर्टा समोर 368 358 0 726 164 171 0 335 46.14 44.57 47.77
199 197 मंगळवेढा नगर पालीका मुलांची शाळा नं.3 खोली नं.1 माळी गल्ली, मंगळवेढा 448 435 0 883 288 253 0 541 61.27 64.29 58.16
200 198 मंगळवेढा नगर पालीका मुलांची शाळा नं.3 खोली नं. 2 माळी गल्ली, मंगळवेढा 525 525 0 1050 352 297 0 649 61.81 67.05 56.57
201 199 अकोले जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, अकोले खोली नं.1 702 571 0 1273 477 386 0 863 67.79 67.95 67.60
202 200 शेलेवाडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , शेलेवाडी खोली नं.1 460 412 0 872 360 283 0 643 73.74 78.26 68.69
203 201 लक्ष्मीदहिवडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , लक्ष्मीदहिवडी दक्षिण बाजूची खोली नं.1 387 347 0 734 274 189 0 463 63.08 70.80 54.47
204 202 लक्ष्मीदहिवडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, लक्ष्मीदहिवडी दक्षिण बाजूची खोली नं.2 302 295 0 597 203 173 0 376 62.98 67.22 58.64
205 203 लक्ष्मीदहिवडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , लक्ष्मीदहिवडी उत्तर बाजूची खोली नं.2 633 591 0 1224 385 335 0 720 58.82 60.82 56.68
206 204 लक्ष्मीदहिवडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , लक्ष्मीदहिवडी उत्तरेकडील इमारत, पश्चिम बाजूची खोली नं.1 633 585 0 1218 371 299 0 670 55.01 58.61 51.11
207 205 लक्ष्मीदहिवडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , लक्ष्मीदहिवडी दक्षिण बाजूची खोली नं.3 623 583 0 1206 362 298 0 660 54.73 58.11 51.11
208 206 आंधळगांव जिल्हा परिषद प्राथमीक शाळा आंधळगांव, पश्चिम बाजूची खोली नं. 5 694 593 0 1287 404 339 0 743 57.73 58.21 57.17
209 207 आंधळगांव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा नवीन इमारत खोली नं. 1 639 571 0 1210 369 307 0 676 55.87 57.75 53.77
210 208 आंधळगांव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , आंधळगांव पश्चिम बाजूची खोली नं.4 599 526 0 1125 398 295 0 693 61.60 66.44 56.08
211 209 कचरेवाडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , कचरेवाडी दक्षिण बाजूची खोली नं.1 627 555 0 1182 324 271 0 595 50.34 51.67 48.83
212 210 कचरेवाडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , कचरेवाडी उत्तर बाजूची खोली नं.3 630 542 0 1172 340 295 0 635 54.18 53.97 54.43
213 211 मुंढेवाडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, मुढेवाडी पुर्वाभिमुख पश्चिमेकडून खोली नं.2 632 582 0 1214 353 298 0 651 53.62 55.85 51.20
214 212 माचणूर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, माचणूर स्लॅब इमारत उत्तराभिमुख पश्चिमेकडून खोली नं.1 505 454 0 959 349 287 0 636 66.32 69.11 63.22
215 213 माचणूर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा माचणूर, उत्तराभिमुख पूर्वेकडील खोली नं. 1 414 391 0 805 276 227 0 503 62.48 66.67 58.06
216 214 तामदर्डी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा तामदर्डी, नवीन पश्चिमाभिमुख षटकोनी इमारत खोली नं.1 489 412 0 901 297 207 0 504 55.94 60.74 50.24
217 215 तांडोर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा तांडोर, उत्तराभिमुख पश्चिमेकडून खोली नं.1 477 434 0 911 275 265 0 540 59.28 57.65 61.06
218 216 सिध्दापूर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , सिध्दापूर उत्तराभिमुख पूर्वेकडून खोली नं.1 638 501 0 1139 433 284 0 717 62.95 67.87 56.69
219 217 सिध्दापूर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा सिध्दापूर, पूर्वाभिमुख दक्षिणेकडून खोली नं.1 515 438 0 953 347 241 0 588 61.70 67.38 55.02
220 218 सिध्दापूर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा सिध्दापूर, पूर्वाभिमुख दक्षिणेकडून खोली नं.2 409 383 0 792 286 244 0 530 66.92 69.93 63.71
221 219 रहाटेवाडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा रहाटेवाडी, पश्चिमाभिमुख पूर्वेकडून खोली नं.1 418 334 0 752 274 193 0 467 62.10 65.55 57.78
222 220 बोराळे जिल्हा परिषद मुलांची शाळा बोराळे, पश्चिमाभिमुख उत्तरेकडून खोली नं.1 582 514 0 1096 366 348 0 714 65.15 62.89 67.70
223 221 बोराळे जिल्हा परिषद मुलांची शाळा बोराळे, पश्चिमाभिमुख दक्षिणेकडील खोली नं.2 518 478 0 996 290 330 0 620 62.25 55.98 69.04
224 222 बोराळे जिल्हा परिषद मुलांची शाळा बोराळे, नवीन इमारत पूर्वाभिमुख दक्षिणेकडून खोली नं.1 583 534 0 1117 371 319 0 690 61.77 63.64 59.74
225 223 बोराळे जिल्हा परिषद मुलांची शाळा बोराळे, नवीन इमारत पूर्वाभिमुख दक्षिणेकडून खोली नं. 2 464 424 0 888 303 239 0 542 61.04 65.30 56.37
226 224 अरळी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा अरळी, उत्तराभिमुख पूर्वेकडून खोली नं.1 511 450 0 961 368 306 0 674 70.14 72.02 68.00
227 225 अरळी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा अरळी, उत्तराभिमुख पश्चिमेकडून खोली नं.3 586 519 0 1105 405 335 0 740 66.97 69.11 64.55
228 226 नंदूर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा नंदूर, उत्तराभिमुख पूर्व बाजूची खोली नं.2 584 510 0 1094 342 292 0 634 57.95 58.56 57.25
229 227 नंदूर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा नंदूर उत्तराभिमुख पूर्व बाजची खोली नं. 4 577 454 0 1031 295 238 0 533 51.70 51.13 52.42
230 228 नंदूर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा नंदूर उत्तराभिमुख पूर्व बाजची खोली नं. 3 655 541 0 1196 335 278 0 613 51.25 51.15 51.39
231 229 डोणज जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , डोणज पुर्व बाजूची खोली नं.2 616 540 0 1156 343 310 0 653 56.49 55.68 57.41
232 230 डोणज जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , डोणज पुर्व बाजूची खोली नं.3 535 492 0 1027 275 237 0 512 49.85 51.40 48.17
233 231 डोणज जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , डोणज मधली खोली 448 432 0 880 265 217 0 482 54.77 59.15 50.23
234 232 भालेवाडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा भालेवाडी, स्लॅबची इमारत खोली नं. 2 316 330 0 646 212 195 0 407 63.00 67.09 59.09
235 233 भालेवाडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, भालेवाडी दक्षिणेकडून खोली नं.1 340 351 0 691 232 227 0 459 66.43 68.24 64.67
236 234 फटेवाडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , फटेवाडी खोली नं.1 344 406 0 750 248 223 0 471 62.80 72.09 54.93
237 235 खोमनाळ जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा खोमनाळ, पूर्वाभिमुख दक्षिणेकडून खोली नं.4 411 359 0 770 255 219 0 474 61.56 62.04 61.00
238 236 खोमनाळ जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा खोमनाळ, खोली नं. 1 390 341 0 731 281 218 0 499 68.26 72.05 63.93
239 237 हिवरगांव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , हिवरगांव, पश्चिमेकडील खोली नं.1 580 540 0 1120 344 325 0 669 59.73 59.31 60.19
240 238 डोंगरगाव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , डोगरगाव दक्षिण बाजूची खोली नं.1 561 487 0 1048 336 290 0 626 59.73 59.89 59.55
241 239 डोंगरगाव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा डोंगरगाव,‍ दक्षिणेकडून खोली क्र.1 (नवीन विस्तारीत इमारत) 625 532 0 1157 376 321 0 697 60.24 60.16 60.34
242 240 पाटकळ जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा पाटखळ, पुर्व-पश्चिम नवीन विस्तारीत इमारत उत्तरेकडून खोली क्र.1 408 363 0 771 244 219 0 463 60.05 59.80 60.33
243 241 पाटकळ जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , पाटकळ उत्तर बाजूची खोली नं.3 311 306 0 617 216 180 0 396 64.18 69.45 58.82
244 242 पाटखळ जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा पाटखळ पुर्व-पश्चिम जूनी इमारत उत्तराभिमुख खोली 601 574 0 1175 379 313 0 692 58.89 63.06 54.53
245 243 गणेशवाडी जिल्हा परिषद प्राथ. शाळा गणेशवाडी दक्षिणेकडील खोली क्र. 1 गणेशवाडी 464 386 0 850 211 167 0 378 44.47 45.47 43.26
246 244 गणेशवाडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा गणेशवाडी, पश्चिमेकडील खोली नं.3 387 315 0 702 231 201 0 432 61.54 59.69 63.81
247 245 लेंडवे चिंचाळे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , लेंडवे चिंचाळे पश्चिम बाजूची खोली नं.1 594 581 0 1175 380 372 0 752 64.00 63.97 64.03
248 246 लेंडवे चिंचाळे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , लेंडवे चिंचाळे पुर्व बाजूची खोली नं.1 485 404 0 889 284 235 0 519 58.38 58.56 58.17
249 247 शिरसी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा शिरसी, उत्तरमुखी पूर्वेकडून खोली नं. 2 423 385 0 808 253 205 0 458 56.68 59.81 53.25
250 248 शिरसी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा शिरसी, पुर्वाभिमुखी उत्तरेकडून खोली नं.1 318 285 0 603 207 161 0 368 61.03 65.09 56.49
251 249 गोणेवाडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , गोणेवाडी, जवाहर योजना इमारत खोंली नं.1 646 558 0 1204 354 275 0 629 52.24 54.80 49.28
252 250 गोणेवाडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , गोणेवाडी,पश्चिम बाजूची खोली नं.2 606 544 0 1150 365 285 0 650 56.52 60.23 52.39
253 251 खुपसंगी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा खुपसंगी, नवीन इमारत पूर्वेकडून खोली नं. 1 685 631 0 1316 436 348 0 784 59.57 63.65 55.15
254 252 खुपसंगी अंगणवाडी पुर्वाभिमुख खोली क्र 1 खुपसंगी 696 637 0 1333 417 341 0 758 56.86 59.91 53.53
255 253 जुनोनी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा जुनोनी गावाबाहेरील नवीन इमारत पश्चिमेकडून खोली नं. 2 528 456 0 984 325 272 0 597 60.67 61.55 59.65
256 254 मेटकरवाडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , मेटकरवाडी खोली नं.1 258 223 0 481 184 149 0 333 69.23 71.32 66.82
257 255 हाजापूर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा हाजापूर, दक्षिणोत्तर इमारत उत्तरेकडून खोली नं. 3 632 531 0 1163 357 316 0 673 57.87 56.49 59.51
258 256 भाळवणी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा भाळवणी, दक्षिणोत्तर इमारत, दक्षिणेकडून खोली नं. 2 486 444 0 930 299 282 0 581 62.47 61.52 63.51
259 257 भाळवणी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा भाळवणी, दक्षिणेात्तर इमारत, दक्षिणेकडून खोली नं. 3 513 465 0 978 328 277 0 605 61.86 63.94 59.57
260 258 तळसंगी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , तळसंगी उत्तर बाजूची ,खोली नं.1 636 541 0 1177 401 358 0 759 64.49 63.05 66.17
261 259 तळसंगी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , तळसंगी दक्षिण बाजूची ,खोली नं.1 565 508 0 1073 396 321 0 717 66.82 70.09 63.19
262 260 मरवडे जिल्हा परिषद प्राथमिक मुलींची शाळा मरवडे पुर्व बाजू खेाली नं.1 591 562 0 1153 324 306 0 630 54.64 54.82 54.45
263 261 मरवडे जिल्हा परिषद प्राथमिक मुलींची शाळा मरवडे पश्चिम बाजूची खेाली नं.1 614 575 0 1189 348 335 0 683 57.44 56.68 58.26
264 262 मरवडे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा मरवडे, पश्चिम बाजूची खेाली नं.1 559 504 0 1063 349 284 0 633 59.55 62.43 56.35
265 263 मरवडे जिल्हा परिषद प्राथमिक मुलींची शाळा मरवडे पश्चिमाभिमुख उत्तर बाजूची खेाली 601 565 0 1166 355 303 0 658 56.43 59.07 53.63
266 264 लमाणतांडा जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , लमाणतांडा खोली नं.1 704 566 0 1270 340 316 0 656 51.65 48.30 55.83
267 265 डिकसळ जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , डिकसळ खोली नं.1 243 238 0 481 155 135 0 290 60.29 63.79 56.72
268 266 कागष्ट जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , कागष्ट खोली नं.1 542 486 0 1028 305 211 0 516 50.19 56.27 43.42
269 267 कात्राळ जिल्हा परिषद प्राथमीक शाळा , कात्राळ खोली नं.1 569 456 0 1025 312 233 0 545 53.17 54.83 51.10
270 268 कर्जाळ जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ,कर्जाळ खोली नं.1 257 217 0 474 107 103 0 210 44.30 41.63 47.47
271 269 हुलजंती जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , हुलजंती दक्षिण बाजूची ,खोली नं.1 595 556 0 1151 297 266 0 563 48.91 49.92 47.84
272 270 हुलजंती जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , हुलजंती मधली खोली 526 460 0 986 315 252 0 567 57.51 59.89 54.78
273 271 हुलजंती जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , हुलजंती दक्षिण बाजूची खोली नं.3 543 510 0 1053 296 282 0 578 54.89 54.51 55.29
274 272 हुलजंती जिल्हा परिषद प्राथमीक शाळा , हुलजंती पश्चिम बाजूची खोली नं.1 574 523 0 1097 275 248 0 523 47.68 47.91 47.42
275 273 माळेवाडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , माळेवाडी खोली नं.1 287 297 0 584 160 140 0 300 51.37 55.75 47.14
276 274 येड्राव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , येड्राव खोली नं.1 411 431 0 842 223 227 0 450 53.44 54.26 52.67
277 275 येड्राव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , येड्राव पश्चिम बाजूची खोली नं.2 338 331 0 669 178 159 0 337 50.37 52.66 48.04
278 276 खवे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , खवे खोली नं.1 501 468 0 969 280 249 0 529 54.59 55.89 53.21
279 277 जित्ती जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा , जित्ती खोली नं.1 704 590 0 1294 311 286 0 597 46.14 44.18 48.47
280 278 निंबोणी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा निंबोणी, पूर्व पश्चिम इमारत, दक्षिणाभिमुख पूर्वेकडून खोली नं.1 709 585 0 1294 359 316 0 675 52.16 50.63 54.02
281 279 निंबोणी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा निंबोणी, पूर्व पश्चिम इमारत, दक्षिणाभिमुख पूर्वेकडून खोली नं.2 556 463 0 1019 295 236 0 531 52.11 53.06 50.97
282 280 निंबोणी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा निंबोणी, दक्षिणेकडील बाजूची उत्तराभिमुख खोली नं. 1 378 370 0 748 160 149 0 309 41.31 42.33 40.27
283 281 सिध्दनकेरी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा सिध्दनकेरी, दक्षिणोत्तर इमारत उत्तरेकडील खोली नं. 1 167 147 0 314 105 101 0 206 65.61 62.87 68.71
284 282 जालीहाळ जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा जालीहाळ, दक्षिणाभिमुख स्लॅबची खोली नं. 1 521 422 0 943 301 231 0 532 56.42 57.77 54.74
285 283 जालीहाळ जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा जालीहाळ, उत्तरेकडील खोली नं. 1 305 295 0 600 198 161 0 359 59.83 64.92 54.58
286 284 खडकी जिल्हा परिषद प्राथमीक शाळा खडकी, उत्तरेकडील बाजूची दक्षिणमुखी षटकोनी खोली 370 310 0 680 228 176 0 404 59.41 61.62 56.77
287 285 खडकी जिल्हा परिषद प्राथमीक शाळा खडकी, दक्षिणाभिमुख खोली नं.2 303 304 0 607 185 157 0 342 56.34 61.06 51.64
288 286 नंदेश्वर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा नंदेश्वर, दक्षिणोत्तर इमारत पुर्वाभिमुख दक्षिणेकडील स्लॅबची खोली नं.1 612 567 0 1179 351 312 0 663 56.23 57.35 55.03
289 287 नंदेश्वर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा नंदेश्वर, दक्षिणेकडील स्लॅबची खोली नं. 3 581 545 0 1126 354 314 0 668 59.33 60.93 57.61
290 288 नंदेश्वर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा नंदेश्वर, दक्षिणोत्तर इमारत पुर्वाभिमुख उत्तरेकडील स्लॅबची खोली नं. 3 613 537 0 1150 334 259 0 593 51.57 54.49 48.23
291 289 नंदेश्वर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा नंदेश्वर, नवीन विस्तारित ईमारत उत्तराभिमुख खोली 517 373 0 890 282 202 0 484 54.38 54.55 54.16
292 290 नंदेश्वर जिल्हा परिषद प्राथ. शाळा नंदेश्वर पश्चिमाभिमुखी समुहसाधन केंद्राजवळील खोली 414 367 0 781 210 186 0 396 50.70 50.72 50.68
293 291 भोसे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा भोसे, उत्तरेकडील बाजूची पूर्व पश्चिम इमारत पश्चिमेकडील बाजूची खोली नं. 1 730 634 0 1364 391 314 0 705 51.69 53.56 49.53
294 292 भोसे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा भोसे, उत्तरेकडील बाजूची इमारत पश्चिमेकडून खोली नं. 4 647 552 0 1199 341 288 0 629 52.46 52.70 52.17
295 293 भोसे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा भोसे, उत्तरेकडील बाजूची पूर्व पश्चिम इमारत पूर्वेकडील बाजूची खोली नं. 1 425 373 0 798 222 169 0 391 49.00 52.24 45.31
296 294 भोसे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा भोसे, उत्तरेकडील बाजूची पूर्व पश्चिम इमारत पूर्वेकडील बाजूची खोली नं. 3 317 262 0 579 177 142 0 319 55.09 55.84 54.20
297 295 भोसे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा भोसे, दक्षिणेकडील बाजूची पूर्व पश्चिम इमारत पश्चिमेकडून खोली नं. 1 712 599 0 1311 465 351 0 816 62.24 65.31 58.60
298 296 रडडे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा रडडें, दक्षिण बाजूची नवीन इमारत उत्तराभिमुख खोली नं. 1 665 555 0 1220 356 264 0 620 50.82 53.53 47.57
299 297 रडडे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा रडडें, दक्षिणोत्तर इमारत दक्षिण बाजूची पूर्वाभिमुख खोली नं. 1 656 586 0 1242 358 334 0 692 55.72 54.57 57.00
300 298 रडडे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा रडडें, दक्षिणोत्तर इमारत उत्तर बाजूची पूर्वाभिमुख खोली नं. 1 677 561 0 1238 323 321 0 644 52.02 47.71 57.22
301 299 चिक्कलगी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा चिक्कलगी, नवीन विस्तारीत इमारत पुर्वाभिमुख खोली क्र.2 531 443 0 974 263 224 0 487 50.00 49.53 50.56
302 300 चिक्कलगी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा चिक्कलगी, नवीन विस्तारीत इमारत पुर्वाभिमुख खोली क्र.3 477 412 0 889 286 234 0 520 58.49 59.96 56.80
303 301 बावची जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा बावची खोली नं.1 695 623 0 1318 399 359 0 758 57.51 57.41 57.62
304 302 पौट जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा पौट खोली नं.1 571 453 0 1024 273 216 0 489 47.75 47.81 47.68
305 303 येळगी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा येळगी खोली नं.1 288 271 0 559 163 150 0 313 55.99 56.60 55.35
306 304 सोडडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा मराठी सोडडी, दक्षिणेकडून खोली नं.1 501 442 0 943 250 201 0 451 47.83 49.90 45.48
307 305 सोडडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा मराठी सोडडी, दक्षिणेकडील खोली नं. 3 477 401 0 878 283 245 0 528 60.14 59.33 61.10
308 306 शिवणगी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा शिवणगी, उत्तरेची स्लॅबची इमारत पूर्वाभिमूख खोली नं.1 622 548 0 1170 362 280 0 642 54.87 58.20 51.09
309 307 आसबेवाडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा आसबेवाडी, खोली नं.1 482 440 0 922 321 300 0 621 67.35 66.60 68.18
310 308 सलगर खुर्द जिल्हा परिषद प्राथमीक शाळा सलगर खुर्द, खोली नं.1 680 613 0 1293 377 325 0 702 54.29 55.44 53.02
311 309 जंगलगी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा जंगलगी, खोली नं.1 664 592 0 1256 393 341 0 734 58.44 59.19 57.60
312 310 सलगर बु. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा सलगर बु., दक्षिण बाजूची खोली नं. 2 628 564 0 1192 389 323 0 712 59.73 61.94 57.27
313 311 सलगर बु. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा सलगर बु., दक्षिणेकडून (मधली) खोली नं. 3 561 493 0 1054 334 285 0 619 58.73 59.54 57.81
314 312 सलगर बु. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा सलगर बु., उत्तर बाजूची नवीन इमारत खोली नं. 2 622 561 0 1183 355 326 0 681 57.57 57.07 58.11
315 313 लवंगी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा लवंगी, दक्षिण बाजूची खोली नं. 1 713 653 0 1366 418 381 0 799 58.49 58.63 58.35
316 314 लवंगी जिल्हा परिषद प्राथमिक लवंगी, उत्तर बाजूची खोली नं. 2 527 462 0 989 379 288 0 667 67.44 71.92 62.34
317 315 मारोळी जिल्हा परिषद प्राथमीक शाळा मारोळी, दक्षिणोत्तर इमारत उत्तरेकडून पत्र्याची खोली नं. 1 388 354 0 742 221 193 0 414 55.80 56.96 54.52
318 316 मारोळी जिल्हा परिषद प्राथमीक शाळा मारोळी, दक्षिणोत्तर इमारत उत्तरेकडून पत्र्याची खोली नं. 3 417 365 0 782 290 236 0 526 67.26 69.54 64.66
319 317 शिरनांदगी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा शिरनांदगी, दक्षिणोत्तर इमारत उत्तरेकडून स्लॅबची खोली नं. 1 583 512 0 1095 350 292 0 642 58.63 60.03 57.03
320 318 शिरनांदगी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा शिरनांदगी, दक्षिणोत्तर इमारत दक्षिणेकडील स्लॅबची खोली नं. 1 414 372 0 786 260 237 0 497 63.23 62.80 63.71
321 319 हुन्नूर प्राथमीक आश्रम शाळा हुन्नूर, दक्षिणोत्तर इमारत दक्षिणेकडून खोली नं. 1 578 570 0 1148 273 216 0 489 42.60 47.23 37.89
322 320 हुन्नूर प्राथमीक आश्रम शाळा हून्नूर, दक्षिणोत्तर इमारत उत्तरेकडून खोली नं. 2 635 580 0 1215 385 314 0 699 57.53 60.63 54.14
323 321 मानेवाडी जिल्हा परिषद प्राथमीक शाळा मानेवाडी, दक्षिणेकडील बाजूची पूर्वाभिमुख खोली नं. 1 378 349 0 727 183 153 0 336 46.22 48.41 43.84
324 321 अ मानेवाडी जिल्हा परिषद प्राथमीक शाळा मानेवाडी, दक्षिणेकडील बाजूची पूर्वाभिमुख खोली नं. 2 375 307 0 682 163 145 0 308 45.16 43.47 47.23
325 322 रेवेवाडी जिल्हा परिषद प्राथमीक शाळा रेवेवाडी, दक्षिण बाजूची नवीन इमारत पूर्वेकडून खोली नं. 1 656 543 0 1199 399 342 0 741 61.80 60.82 62.98
326 323 महमदाबाद (हुन्नूर) जिल्हा परिषद प्राथमीक शाळा महमदाबाद (हुन्नूर) पूर्वपश्चिम इमारत पश्यिमेकडून खोली नं. 2 528 463 0 991 301 271 0 572 57.72 57.01 58.53
327 324 महमदाबाद (हुन्नूर) जिल्हा परिषद प्राथमीक शाळा महमदाबाद (हुन्नूर)पूर्वपश्चिम इमारत पश्चिमेकडून खोली नं.1 498 440 0 938 275 241 0 516 55.01 55.22 54.77
328 325 लोणार जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा लोणार, दक्षिणोत्तर इमारत उत्तरेकडून खोली नं. 3 538 470 0 1008 318 276 0 594 58.93 59.11 58.72
329 326 लोणार जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा लोणार, दक्षिणोत्तर इमारत उत्तरेकडून खोली नं. 1 534 478 0 1012 321 250 0 571 56.42 60.11 52.30
330 327 पडोळकरवाडी जिल्हा परिषद अंगणवाडी पडोळकरवाडी, नवीन इमारत स्लॅबची खोली 202 148 0 350 111 76 0 187 53.43 54.95 51.35
331 328 पडोळकरवाडी ग्रामपंचायत कार्यालय, पडोळकरवाडी 705 557 0 1262 339 256 0 595 47.15 48.09 45.96
एकुण :- 172722 158515 3 331240 106785 90104 2 196891 59.44 61.82 56.84-------------------------------------------------------

पंढरीचे सर्वात आधीचे ई-न्युज वेब चॅनल " पंढरपूर  Live " 

तब्बल 39 लाखांहून अधिक वाचकांच्या पसंतीस पात्र ठरलेल्या 

पंढरपूर  Live वर आपली, आपल्या व्यवसायाची जाहिरात द्या.. इफेक्ट बघा..! 

कार्यालय:- शिवयोगी मंगल भवन, लिंक रोड, पंढरपूर, 

जि. सोलापूर 413304

मुख्य संपादक-भगवान गणपतराव वानखेडे  

उपसंपादक - विजयकुमार गायकवाड 

Whats Up -  8308838111, 7083980165 

Mobile- 7972287368

Mail- livepandharpur@gmail.com 

Post a Comment

[blogger]

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget