पंढरपूर नगरपरिषदेची कर वसुलीसाठी धडक मोहिम थकीत मालमत्ता धारकांचे नळकनेक्शन बंद. थकीत मालमत्ता धारकांवर जप्तीची कार्यवाही करणार – मुख्याधिकारी अनिकेत मानोरकर - Pandharpur Live

Breaking

Post Top Ad

Friday, 14 February 2020

पंढरपूर नगरपरिषदेची कर वसुलीसाठी धडक मोहिम थकीत मालमत्ता धारकांचे नळकनेक्शन बंद. थकीत मालमत्ता धारकांवर जप्तीची कार्यवाही करणार – मुख्याधिकारी अनिकेत मानोरकर

Pandharpur Live-  
पंढरपूर नगरपरिषदेने शहरातील मालमत्ता धारकांना कर वसुली कर भरणेबाबत वारंवार  लेखी नोटीशी द्वारे  व स्पिकरद्वारे सुचना देवुन सुद्धा तसेच जप्ती पुर्व नोटीस देवुन सुद्धा मालमत्ता धारकांनी कराची रक्कम न भरल्याने शहरातील १० नळ कनेक्शन बंद करण्यात आले.

          पंढरपूर शहरामध्ये एकुण १९००० मालमत्ता धारक असुन ५००० झोपडपट्टी धारक आहेत. या मालमत्ता धारकांकडुन मागील ८ कोटी ७९ लाख व सन २०१९-२० या सालाकरिता १० कोटी ८५ लाख अशी एकुण १९ कोटी ६५ लाख रु. चे मागणी आहे. यापैकी ८ कोटी ७४ लाख रु.वसुल झाले असुन १० कोटी ९१ लाख रु.येणे बाकी आहे. सदर वसुलीसाठी नगरपरिषदेतील २५ कर्मचा-यांची ४ विशेष वसुली-जप्ती पथक तयार करण्यात आले आहेत. जे थकबाकीदार कराची रक्कम भरणार नाहीत अशा मालमत्ता धारकांची नावे वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येणार असुन व स्पिकरद्वारेही त्यांच्या घरासमोर थकबाकीची रक्कम भरावी म्हणुन नावे पुकारण्यात येणार आहेत.

 सदर कर वसुलीची मोहिम प्रभाविपणे राबविण्याच्या दृष्टीने शहरातील मोठे थकबाकीदारांची यादी तयार करण्यात आली असुन या थकबाकीदारांना पुरेशी व वाजवी संधी देवुनही त्यांनी थकबाकी रक्कम न भरल्याने महाराष्ट्र नगरपलिका अधिनियम १९६५ मधील कलम १५२ मधील तरतुदीनुसार ४००० थकबाकी दारांना जप्तीची कारवाई करण्याची नोटीसा देण्यात आलेल्या आहेत. तदनंतरही सदर मालमत्ता धारकाने थकबाकीची रक्कम न भरल्याने आज नगरपरिषदेने सुरु केलेल्या कर वसुली धडक मोहिमेमध्ये शहरातील १० मालमत्ता धारकांवर जप्तीची कारवाई करुन त्यांचे नळ कनेक्शन तोडण्यात आले. शासन निर्देशानुसार व महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम १९६५ चे कलम १५६ मधील तरतुदीनुसार मा.जिल्हाधिकारी यांच्या मंजुरीने सदर मालमत्तेस नगरपरिषदेचे नाव लावण्याची तरतुद करण्यात आल्याने अशा थकबाकीदार मालमत्ता धारकांवर याप्रमाणे कारवाई करण्याच संकेत मुख्याधिकारी अनिकेत मानोरकर व उपमुख्याधिकारी सुनिल वाळुजकर यांनी दिले आहेत. 

सदरची विशेष धडक मोहिम मुख्याधिकारी अनिकेत मानोरकर व उपमुख्याधिकारी सुनिल वाळुजकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली, सचिन मिसाळ, सुवर्णा डमरे, अस्मिता निकम, प्रियंका पाटील, बाळासाहेब कदम, राजेंद्र देशपांडे, अनिल अभंगराव, समीर शेंडगे, संजय माने, सर्व कर लिपीक व शिपाई विशेष धडक मोहिमेत सहभागी आहेत. जमा होणा-या कराच्या रमकेतुन शहराच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध होणार असल्याने थकीत मालमत्ता धारकांनी आपली कराची रक्कम त्वरीत नगरपरिषदेकडे भरावी असे आवाहन नगराध्यक्ष सौ.साधनाताई नागेश भोसले यांनी केले आहे.

No comments:

Post a Comment

Pages